با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های مالیاتی موضوعماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بدینوسیله اعلام می دارد :

در زمانی که کل جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه ) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد ، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها ،نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

2-    در زمانی که بخشی از جریمه های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه ) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد ، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور ،نیازی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.